19 Mart 2022 21:25

Ataşehir Belediyesi’nden cam ambalaj atıkları satış ihalesi

Ataşehir Belediyesi evsel atıklardan ve ambalaj atıklarından ayrı toplanan cam ambalaj atıklarının satışı için ihale verdi.

Ataşehir Belediyesi’nden cam ambalaj atıkları satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Ataşehir Belediye Başkanlığından Ataşehir İlçesi Sınırlarında Kaynağında Evsel Atıklardan Ve Ambalaj Atıklarından Ayrı Toplanan Cam Ambalaj Atıklarının Satış İşi İhalesi İlanı:

Gerçek Kişiler

Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

Nüfus kayıt örneği,( Vekaleten katılımda vekilin Nüfus Kayıt Örneği)

2022 yılı içinde faaliyet konusuna göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

Geçici Teminat Makbuzu (makbuzun aslı) veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 (altmış) gün olacak),

İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı.

Ataşehir Belediyesine İhale ilan tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair belgenin aslı

İsteklinin Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan,

İsteklinin geri kazanım tesisine ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (önceki adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) verilmiş izin lisans belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi.

Tüzel Kişiler

2022 yılı içinde faaliyet konusuna göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

İsteklinin, faaliyet konusuna göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Sirküleri,

Geçici Teminat Makbuzu (makbuzun aslı) veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 (altmış) gün olacak),

İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı.

Ataşehir Belediyesine İhale ilan tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına dair belgenin aslı

İsteklinin Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan,

İsteklinin geri kazanım tesisine ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (önceki adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) verilmiş izin lisans belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi

-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Ataşehir Belediyesi Barboros Mah. Şebboy Sokak No:4 Kat:5 adresinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.

– İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.

İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

-İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

– Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

– İsteklilerin teklif zarflarının ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR