1 Haziran 2023 18:25

İstanbul Ataşehir’de 62 milyon TL değerinde mahkemeden satılık tarla

İstanbul Ataşehir’de 6.250 m² tarla mahkemeden satılıktır.

İstanbul Ataşehir’de 62 milyon TL değerinde mahkemeden satılık tarla

İstanbul Ataşehir’de 6.250 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış).

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/107 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ataşehir İlçe, FERHATPAŞA Mahalle/Köy, 1712 Parsel, İstanbul, Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallcsi – ada 1712 parsel sayılı 6.250 m2 yüzölçümlü, tapu kayıtlarında tarla olarak gözüken taşınmazın;
3/32 payı Osman Rafet oğlu Ramazan Güngör;
3/32 payı Osman Rafet oğlu Aptullah Güngör;
3/32 payı Osman Rafet oğlu Asım Güngör;
23/32 pavı Osman Rafet oğlu Ahmet Güngör

Ataşebir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, l712 parsel sayılı taşınmaz 67. Caddesine cepheli
ve bu Caddeden 3 kapı numarası alan yerde bulunan, üzerinde herhangi bir yapılaşmanın
bulunmadığı, etrafı tel örgülerle çevrili taşınmazdır.Taşınmazın 144 m Kuzeyinde Seyitnizam Caddesi, 155m Güney-DoğusundaBüyükbakkalköy Caddesi, 289m 456m Doğusunda Samandıra Caddesi, 467m Batısında Anadolu Caddesi, 1060 m Batısında Samandıra Köprülü Kavşağı yer almaktadır.
Söz konusu laşmmazın üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Arazi
geometrik olarak dikdörtgen şeklindedir. Taşınmaz düz bir arazi şeklindedir. Bölgenin
alt yapısı tamamlanmış, ulaşım imkânları iyi durumda ve belediye kamu v.b gibi
olanaklardan yararlanır durumdadır.

Adresi : Ferhatpaşa Mah 67.Cadde No 3 Ataşehir / İSTANBUL
Yüzölçümü : 6.250 m2
İmar Durumu :1712 sayılı parsel 1/1000 ölçekli, 16.06.2008 — 28.1 1.2012 t.t. Şamandıra Uygulama İmar Planında Havza Sınırları içerisinde, kismen H:3 kat irtifalı Taks:0,30, Kaks:0,75, Ayrık Nizam

Konut alanında ve kısmen yolda, kısmen enerji nakil hattı altında kalan pasif yeşil alanda
kalmakta olup, uygulama aşamasında Teiaş tan görüş alınacaktır denilmektedir.
Plan Notunda; “ENH koruma kuşağı altında katan ve planda yapı yasaklı kışmen de Taks:0,40 Kaks:
1,10 H:4 kat irtifalı yapılaşacak şekilde ticarettkonut alanında kalmaktadır, pasif yeşil alan olarak
planlanan parsellerin imar hakları enerji nakil hatları koruma kuşağı içerisinde kalan kısımlarının
kamuya bedelsiz derk edilmesi koşuluyla plan onama sınırı içerisindeki başka parsellerde
kultanılabilir. Kamuya terk edilecek alan başka amaçla kullanılamaz. İmar hakkı transfer edilen
parselde planda verilen emsal değeri en fazla %50 artırılabilir. Kullanılmayan imar hakları ise haşka
parscl veya parsellerde kullanılabilir.

Bu alanlarda kalan ve daha önce imar uygulaması görmemiş
parsellerde transfere konu imar bakkı parsel alanının %60’ı üzerinden hesaplanır. 3194 sayılı imar
kanununa göre imar uygulamıası görmüş parsellerde ise uygulama öncesi parsel alanının Ye60’i
üzerinden hesaplarır. İmar hakkı transfer hesabı ENH Koruma Kuşağına komşu parsellerdeki düşük
yoğunluklu/yapılaşma koşullu fonksiyon bölgeteri dikkate alınarak yapılacaktır. Parsel sahibinin talebi
halinde ENH Koruma Kuşağı attında kalan ve ptanda yapı yasaklı alan, park alanı: (yeşil alan), pasif
yeşil alan otarak plattanan parselde, ilgili Kurumlardan uygun görüş alınmak şartıyla E:03 H:4,Süm.,
yapılaşma koşuluyla ticari birimler yapılabilir. Kısment ENH Koruma kuşağı altında kalan parseller
ENH Koruma Kuşağı dışında kalan kısmın planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması
halinde ENH Koruma Keşağı altında kaları kısımlarının İmar hakları bu kısımların kamırya bedelsiz
terk edilmesi koşuluyla parselir ENH Koruma Kuşağı dışında kalan kısmında kullanılabilir veya
başka parsellere yukarıda — belirtilen koşullar çerçevesinde transfer edilebilir”Şeklinde
belirtilmektedir.

Kıymeti : 62.500.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Ferhatpaşa mahallesi, 1712 parsel üzerinden Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan 154 kV Çatalağzı-İstanbul E.İ.Hattı geçmektedir. Bahse konu parselde 04.11.1967 tarih, 7331 yevmiye ile 2088 m²’ lik irtifak hakkı kurularak kamulaştırma işlemi
tamamlanmıştır. Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 – 10:05
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 – 10:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 – 10:05
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 – 10:05

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ataşehir İlçe, FERHATPAŞA Mahalle/Köy, 6535 Parsel, İstanbul, Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallcsi – ada 6535 parsel sayılı 1.814,20 m2
yüzölçümlü, tapu kayıtlarında arsa otarak gözüken taşınmazın;
3/32 payı Osman Rafet oğlu Ramazan Güngör;
3/32 payı Osman Rafet oğlu Aptullah Güngör;
3/32 payı Osman Rafet oğlu Asım Güngör;
23/32 pavı Osman Rafet oğlu Ahmet Güngör

Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 6535 parsel sayılı taşınmaz, Gazi Paşa Caddesi ile
49. Sokağının kesiştiği yerde bulunan,üzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı taşınmazdır.
Taşınmazın 142m Kuzeyinde Anadolu Caddesi, 206m Batısında Eyüp Sultan Caddesi,
S98m Kuzey-Doğusunda Seyitnizam Caddesi, 698m Güney-Batısında Ferhatpaşa Yolu
Caddesi, 289m Kuzeyinde Mustafa Öncel İlköğretim ve Ortaokulları yer almaktadır.
Söz komusu taşınmazın üzerinde berhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Arazi
geometrik olarak dikdörtgen şeklindedir. Taşınmaz düz bir arazi şeklindedir. Bölgenin alt
yapısı tamamlanmış, ulaşım imkânları iyi durumda ve belediye kamu v.b gibi olanaklardan
yararlanır durumdadır.

Adresi : Ferhat Paşa Mah Gazi Paşa Cad İle 49.Sok Kesişimi Ataşehir / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.814,20 m2
İmar Durumu : Dosyasında mevcul Ataşehir Betediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.02.2017 ve 4015 saylı yazısından:Söz komusu 6534 ve 6536 sayılı parseiler 1/1000 ölçekli, 16.06.2008 — 28.1 1.2012 ttSamandıra Uygulama İmar Plannda H:3 kat irtifalı Taks:0,30, Kaks:0,75, Ayrık Nizam Konut alanında ve Havza sınırları içerisinde kalmakta olduğu anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 25.500.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 – 10:35
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 – 10:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 – 10:35
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 – 10:35

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ataşehir İlçe, FERHATPAŞA Mahalle/Köy, 6534 Parsel, İstanbul, Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallcsi – ada 6534 parsel sayılı 794,78 m2
yüzölçümlü, tapu kayıtlarında arsa otarak gözüken taşınmazın;
3/32 payı Osman Rafet oğlu Ramazan Güngör;
3/32 payı Osman Rafet oğlu Aptullah Güngör;
3/32 payı Osman Rafet oğlu Asım Güngör;
23/32 pavı Osman Rafet oğlu Ahmet Güngör

Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 6534 parsel sayılı taşınmaz, Gazi Paşa Caddesi ile
47. Sokağının kesiştiği yerde bulunan, Gazi Paşa Caddesinden 76 kapı numarası alan
yerde bulunan, üzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı taşınmazdır.
Taşınmazın 142m Kuzeyinde Anadolu Caddesi, 206m Batısında Eyüp Sultan Caddesi,
S98m Kuzey-Doğusunda Seyitnizam Caddesi, 698m Güney-Batısında Ferhatpaşa Yolu
Caddesi, 289m Kuzeyinde Mustafa Öncel İlköğretim ve Ortaokulları yer almaktadır.
Söz komusu taşınmazın üzerinde berhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Arazi
geometrik olarak dikdörtgen şeklindedir. Taşınmaz düz bir arazi şeklindedir. Bölgenin alt
yapısı tamamlanmış, ulaşım imkânları iyi durumda ve belediye kamu v.b gibi olanaklardan
yararlanır durumdadır.

Adresi : Ferhatpaşa Mah Gazi Paşa Caddesi No 76 47.Sok Kesişimi Ataşehir / İSTANBUL
Yüzölçümü : 794,78 m2
İmar Durumu :Dosyasında mevcul Ataşehir Betediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.02.2017 ve 4015 saylı yazısından:Söz komusu 6534 ve 6536 sayılı parseiler 1/1000 ölçekli, 16.06.2008 — 28.1 1.2012 ttSamandıra Uygulama İmar Plannda H:3 kat irtifalı Taks:0,30, Kaks:0,75, Ayrık Nizam Konut alanında ve Havza sınırları içerisinde kalmakta olduğu anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 13.000.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 – 11:05
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 – 11:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 – 11:05
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 – 11:05

18/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Detaylı bilgi içinn tıklayınız.